Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Elsen Consulting BV, Reeweg 10, B-3720 Kortessem
BTW: BE0727.988.166
met als handelsnaam Vtalize

Mail : info@vtalize.be en Tel : 0032 496 270272

Artikel 1: Algemene bepalingen

 • De website van Vtalize, Elsen Consulting BV met maatschappelijke zetel te Reeweg 10, B-3720 Kortessem ondernemingsnummer 0727.988.166 (BTW BE0727.988.166), biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.
 • Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”).
 • Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van Vtalize moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 2: Tot stand koming overeenkomst

 • Een verkoopsovereenkomst met ons komt slechts tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 • De verkoper behoudt zich het recht om de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.
 • Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 • De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

Artikel 3: Prijzen

 • Alle prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief leveringskosten tenzij anders vermeld.
 • De betaalmiddelen die door Vtalize worden aanvaard zijn terug te vinden op de Website en worden aan het begin van het bestelproces vermeld.
 • De verkoper behoudt zich het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
 • De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.
 • Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
 • De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

Artikel 4: Aanbod

 • Ondanks het feit dat de webshop en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vtalize niet. Vtalize is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vtalize is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vtalize. Vtalize kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en de geleverde verpakkingen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product.


Artikel 5: Online aankopen

 • Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website.
 • Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt aan de klant.
 • Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode.
 • Bij ontvangst van de integrale betaling zal tot levering worden overgegaan door Vtalize. De consument wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.
 • Vtalize behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een foutief aanbod;
 • bij vraag tot levering buiten EU
 • bij overmacht
 • De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • Vtalize is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering

 • Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de klant in het kader van de door hem geplaatste bestelling. En op het door hem aangegeven leveradres.
 • De door Vtalize meegedeelde levertijden gelden als indicatie. Vtalize kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Vtalize zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vtalize het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen
 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vtalize.
 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 • Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Vtalize was geboden.
 • Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vtalize.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 • Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Enkel onaangebroken verpakkingen kunnen worden geretourneerd. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vtalize schriftelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 • Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vtalize alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vtalize op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Vtalize wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Vtalize geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 • Vtalize betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Garantie

 • De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.
 • Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen, is Vtalize niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade.
 • De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.

Artikel 10: Klantendienst

 • De klantendienst van Vtalize is bereikbaar op het telefoonnummer +32496 270 270  via e-mail op info@vtalize.be of per post op het volgende adres Reeweg 10, B-3720 Kortessem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Privacy

 • Vtalize respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vtalize, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 • De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de overeenkomst tussen de consument en Vtalize, m.i.v. facturatie en levering van door de consument gekochte producten.
 • De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de consument te informeren over Vtalize en diens producten en diensten. Indien de consument dit niet wenst, kan deze dit schriftelijk of per e-mail aan Vtalize meedelen. Op verzoek van de consument zal het gebruik van de persoonsgegevens worden beperkt tot de doelstellingen in de eerste paragraaf van dit artikel.
 • Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vtalize heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 • Vtalize houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 12: Gebruik van cookies

 • Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 • U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 • Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

 • Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vtalize. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

 • Het Belgisch recht is van toepassing
 • Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zijn bevoegd.